Tagarchief: Verdrag van Istanbul

Reactie Netwerk op eerste conceptstukken Aanpak Gender Gerelateerd Geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is gevraagd te reageren op de eerste conceptstukken aangaande een nieuw beleid rondom Gender Gerelateerd Geweld (Aanpak GGG). Het Netwerk heeft hier in mei 2023 op gereageerd in een brief aan het Ministerie van VWS.

Brief Reactie Netwerk VN-Vrouwenverdrag op Conceptstukken Aanpak GGG

College voor de Rechten van de Mens: Comments on the reply of the Netherlands (…) adopted on 30 January 2022

Het College voor de Rechten van de mens heeft, net als het Netwerk namens de gezamenlijke NGO’s een commentaar ingezonden op het verslagformulier van de Nederlandse regering over “the implementation of the Recommendation of the Committee of Parties adopted30 January 2020”.

NHRI Submission on the reporting form submitted by the Kingdom of the Netherlands (March 2023)

NGO Comments on the Netherlands’ report on the implementation of the Recommendations of the Committee of State Parties with respect to the Istanbul Convention

Op 30 maart 2023 heeft het Netwerk namens 47 NGO’s  een  gezamenlijk commentaar op de Nederlandse rapportage (30 januari 2023) aangaande de implementatie van aanbevelingen van het Committee of State Parties van 30 januari 2020  verstuurd naar het secretariaat van het monitoring mechanism van het Verdrag van Istanbul.

NGOs comments (def) on NL report (30 March 2023)

 

 

Rapportage van Nederland over uitvoering van de aanbevelingen van GREVIO – januari 2023

Eind januari heeft de Nederlandse regering gerapporteerd aan GREVIO, het toezichthoudend comité op de implementatie van het Istanbul Verdrag, over de aanbevelingen van the Committee of Parties aan de regering over de maatregelen om de conclusies van GREVIO te implementeren. De conclusies van GREVIO zijn eind januari 2020 vastgesteld. De rapportage beslaat 20 pagina’s met antwoorden op vragen in een te voren vastgesteld format.

Brief procedure voordracht kandidaat voor GREVIO

Op 1 september 2018 is GREVIO uitgebreid met vijf experts uit landen die het Verdrag geratificeerd hebben. Nederland was nu voor het eerst in de gelegenheid om een kandidaat voor te dragen. De voordracht van Aleid van den Brink, voor haar pensionering directeur van de Blijf Groep, verraste een aantal NGO’s, dat een transparante procedure verwachtte. Zij schreven een brief hierover aan het Ministerie van VWS:
Brief procedure kandidaatstelling GREVIO

Schaduwproces Verdrag van Istanbul 2018-2019 en follow-up

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineerde het eerste schaduwproces van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Alle relevante stukken en links betreffende het schaduwproces inclusief follow-up traject zullen op deze plek op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag te vinden zijn.

Het Verdrag is op 1 augustus 2014 in werking getreden en op 1 maart 2016 voor Nederland van kracht geworden.
Nederland moest en 2018 voor het eerst rapporteren aan het toezichthoudend comité, GREVIO. Dat hecht, net als CEDAW, aan informatie van NGO’s. Ook de Nederlandse regering vindt het belangrijk dat GREVIO onafhankelijk informatie uit het maatschappelijk middenveld ontvangt. Daarom had het ministerie van VWS een opdracht aan het Netwerk verleend om daarvoor te zorgen.

Vind hieronder verschillende documentatie en informatie m.b.t. het Istanbul Verdrag zoals rapportages, brieven en bijeenkomsten. Bovenaan staan de meest recente ontwikkelingen: