Verdrag

Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Op 18 december 1979 is het VN-Vrouwenverdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is op 3 september 1981 in werking getreden nadat het twintigste land het verdrag geratificeerd had. The Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) verplicht staten die het verdrag geratificeerd hebben om de eigen regelgeving discriminatievrij te maken en ervoor te zorgen dat andere partijen (bedrijfsleven, politieke partijen etc.) vrouwen niet discrimineren. In de eerste artikelen van het Verdrag wordt het discriminatieverbod uitgewerkt. Daarna bevat het bepalingen die de gelijke rechten van vrouwen op tal van terreinen nader omschrijven, waaronder politiek en openbaar bestuur, werk en inkomen, opleiding, gezondheid, nationaliteit, huwelijk en familieleven.

Inmiddels hebben 189 landen het verdrag geratificeerd. Nederland deed dat in 1991.

Het CEDAW-comité (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) houdt toezicht op de naleving van het Vrouwenverdrag. Elke vier jaar moeten staten die geratificeerd hebben zich verantwoorden naar het comité over wat zij gedaan hebben in de bestrijding van discriminatie tegen vrouwen en in het verbeteren van hun positie. Informatie over de rapportagecyclus staat op de pagina rapportages.

U vindt hier links naar de Verdragstekst en naar andere relevante officiële documenten.

Engelse tekst van het VN-Vrouwenverdrag

Nederlandse tekst van het VN-Vrouwenverdrag

Goedkeuringswet VN-Vrouwenverdrag

Facultatief Protocol (Engelse, Franse en Nederlandse tekst)

CEDAW Comité 

In General Recommendations (Algemene Aanbevelingen) geeft het comité nadere duiding van de verschillende verdragsartikelen, zodat verdragsstaten aanknopingspunten hebben om het Vrouwenverdrag goed te implementeren. De oudere zijn vertaald in het Nederlands (Algemene Aanbevelingen), recentere hebben (nog) geen vertaling (General Recommendations).

Algemene Aanbevelingen nr 1 tm 24
(onder andere over geweld tegen vrouwen, gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde, vrouwenbesnijdenis, onbezoldigde vrouwelijke arbeidskrachten in familiebedrijven op het platteland en in de stad, meting en kwantificering van de onbezoldigde huishoudelijke werkzaamheden van vrouwen en erkenning van die werkzaamheden in het bruto nationaal product, gehandicapte vrouwen, gelijkheid binnen het huwelijk en familiebetrekkingen, artikel 7 over politiek en openbaar leven en artikel 12 over vrouwen en gezondheid).
Algemene Aanbeveling nr 25, betreffende artikel 4, lid 1, over tijdelijke bijzondere maatregelen.
Algemene Aanbeveling nr 26, over vrouwelijke arbeidsmigranten.
Algemene Aanbeveling nr 27 en 28:
27 over oudere vrouwen en de bescherming van hun mensenrechten
28 over de essentiële verplichtingen van staten die partij zijn ingevolge artikel 2 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.
General Recommendation nr 29, concerning article 16 about economic consequences of marriage, family relations and their dissolution.
* Verslagen van bijeenkomsten over GR 29.
General Recommendation nr 30, on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations.
* Engelstalige samenvatting GR 30.
* Nederlandstalige samenvatting Algemene Aanbeveling 30
* Op 29 augustus 2019 vond een bijeenkomst plaats over GR 30 (hier vindt u het verslag)
Joint General Recommendation nr 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/ general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices.
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR31 en GR18
* Op 7 april 2016 vond een bijeenkomst plaats over GR 31 (hier vindt u het verslag).
* Revisie GR31 en GR18 (2019)
General Recommendation nr 32, on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women.
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR 32
* Op 16 juni 2016 vond een bijeenkomst plaats over GR 32 (hier vindt u het verslag).
General Recommendation nr 33, on women’s access to justice.
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR 33
* Op 1 juni 2017 vond een bijeenkomst plaats over GR 33 (hier vindt u het verslag).
General Recommendation nr 34, on the rights of rural women.
General Recommendation nr 35 (dit is een update van nr. 19 m.b.t. geweld tegen vrouwen).
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR35
* Op 15 februari 2018 vond een expertbijeenkomst plaats over GR 35, in relatie tot GR 19 en het Istanbul Verdrag.  Hier vindt u het verslag.
General Recommendation nr 36 on the rights of girls and women to education.
General Recommendation nr 37 on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change.
* Nederlandse samenvatting Algemene Aanbeveling Nr. 37 Gender-gerelateerde dimensies van rampenrisico-vermindering in de context van klimaatverandering
General Recommendation nr 38 on trafficking in women and girls in the context of global migration
General Recommendation nr 39 on the Rights of Indigenous Women and Girls (persbericht CEDAW)