Vijfde rapportage 2008 – 2013

Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht (oudste berichten onderaan) van de indiening van de vijfde Nederlandse voortgangsrapportage, de commentaren daarop en de behandeling ervan door het CEDAW. En de follow-up in Nederland.

tot op heden | (Overige) nieuwsberichten

januari / februari 2010 | CEDAW bespreekt en beoordeelt de vijfde Nederlandse rapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag | 45th session: 15 januari – 5 februari 2010 in Geneve

 • Bespreking door CEDAW van 5e Nederlandse rapportage. Brief dd. 4 maart 2010 van staatssecretaris Bijsterveldt (OCW/emancipatie) aan de Tweede Kamer. Hieruit:

  • CEDAW heeft een verslag gemaakt van de behandeling van de 5e Nederlandse rapportage. Deze is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.
  • CEDAW had positieve opmerkingen en ook terreinen van zorg
  • De regering komt voor het zomerreces met een inhoudelijke reactie op de punten van zorg
 • Regering moet meer doen om rechten van vrouwen te waarborgen. VN doet aanbevelingen. Persbericht dd. 18 februari 2010 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in reactie op de Concluding Observations van het CEDAW. Hieruit:
  • Het VN-Comité is opvallend kritisch over Nederland, dat zich naar zijn mening te weinig gebonden acht aan het VN-Vrouwenverdrag. Het betreurt dat de Staat in rechtszaken het standpunt innam dat geen beroep kan worden gedaan op het Verdrag.
  • Het Comité is bezorgd over de voortdurende structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen opd arbeidsmarkt…. En is diep bezorgd dat er nog steeds slachtoffers van vrouwenhandel in vreemdelingendetentie zitten.
  • Het Comité noemt ook positieve punten, zoals preventie en bestrijding an eerwraak en vrouwenbesnijdenis.
   De kritiek komt deels voort uit informatie die het Comité putte uit de Schaduwraportage ‘Women’s Rights – Some Progress, Many Gaps; dat namens 54 Nederlandse vrouwenorganisaties aan hen was voorgelegd.
 • Concluding Observations of de CEDAW on the fifth periodic report of the Netherlands and Aruba. CEDAW heeft na de behandeling, januari/februari 2010, van de vijfde Nederlandse rapportage inzake de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag zijn Concluding Observations gepubliceerd. Later volgt nog een persberichten van de kant van de opstellers van de Schaduwrapportage.
 • Nieuwe Blogspot VN-Vrouwenverdrag:
  • Leontine Bijleveld: Geld voor vrouwenorganisaties? 15 februari 2010. ‘Een verontwaardigd gemompel steeg op uit de banken met NGO-vertegenwoordigsters toen Ferdi Licher, Directeur Emancipatie, tegen het CEDAW-Comité zei dat meer dan de helft van de 54 organisaties, die het schaduwrapport hadden ondertekend subsidie van de regering ontvingen.’
 • Leontine Bijleveld: Extra aandacht voor – oudere – vrouwen op het platteland? 6 februari 2010. Het is een misvatting van staatssecretaris Dijksma dat de verschillen tussen vrouwen en mannen op het platteland niet groter zijn dan in een stedelijke omgeving.
 • Statement van de Nederlandse regering bij het CEDAW-comité, 26 januari 2010. Toespraak, uitgesproken door staatssecretaris Dijksma ter toelichting van de vijfde Nederlandse regeringsrapportage.
 • Nieuwe blogspots uit Genève:
 • CGB spreekt bij VN over discriminatie van vrouwen in Nederland (CGB, 25 januari 2010). Laurien Koster, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) spreekt vandaag in Genève het VN-Comité toe, dat toeziet op naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Tijdens deze lezing brengt zij onder de aandacht dat discriminatie van vrouwen in Nederland nog veelvuldig voorkomt. Bijvoorbeeld wegens zwangerschap, bij de beloning of vanwege het dragen van een hoofddoek.
 • VN-Comité houdt druk op SGP-zaak (Nederlands Dagblad, 27 januari 2010). Het VN-Vrouwencomité blijft de SGP-zaak nauwlettend volgen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) heeft gisteren in Genève het comité geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft het beroep bij de Hoge Raad.
 • Factsheets van de NGO’s:
 • Nieuwe blogspots vanuit Genève , 27 januari 2010: – Bespreking Nederlandse overheidsrapportage begonnen – Impressie van de middagsessie – Reactie op laatste bericht. Nieuwe blogspots van Loeky Droesen, aanwezig namens AIM.
 • Dijksma benadrukt belang VN-Vrouwenverdrag (OCW, 27 januari 2010) . Staatssecretaris Dijksma werd woensdag bevraagd door het VN comite ter bestrijding van discriminatie van vrouwen. Dijksma noemde in haar openingsspeech de versterkte inzet van dit kabinet voor emancipatie in het algemeen, de inspanningen om het aantal vrouwen aan de top snel te vermeerderen en de maatregelen die Nederland heeft genomen om geweld tegen vrouwen en mensenhandel in te dammen. … Het comite had vragen over het Nederlandse prostitutiebeleid, de inspanningen op gemeentelijk en provinciaal niveau om vrouwendiscriminatie te bestrijden, het beleid rond gezinshereniging en het uitbreiden van het aantal vrouwen in hoge functies.
 • Succesvolle lunchbriefing. Blogspot van Linda Mans, 26 januari 2010. ‘Tijdens zo’n ‘lunch briefing’ heb je weinig tijd, die je zo efficiënt mogelijk wilt inzetten. Leontine is een geweldige moderator, die ervoor zorgde dat we de verschillende onderwerpen binnen afzienbare tijd konden afhandelen zonder af te dwalen – zie het andere stukje over de inhoud daarvan. En waarbij voldoende gelegenheid was via vragen van comitéleden dieper op het onderwerp in te gaan. Een knap stukje samenwerking.’ En ook:
 • Waar wilde het CEDAW- Comité meer over weten? Blogspot van Leontine Bijleveld, 26 januari 2010.
 • VN bevraagt Dijksma over Nederlands emancipatiebeleid (OCW, 26 januari 2010) . Leidend bij het gesprek zijn vijf nota’s die de regering heeft opgesteld over vrouwenemancipatie. Die behelzen naast Onderwijs ook de beleidsterreinen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VWS. Onderwerp van gesprek zijn in ieder geval de versterkte inzet van dit kabinet voor emancipatie in het algemeen, de inspanningen om het aantal vrouwen aan de top snel te vermeerderen en de maatregelen die Nederland heeft genomen om geweld tegen vrouwen en mensenhandel in te dammen.
 • Oral Statement of the Dutch CEDAW Network to the Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on the Fifth Periodic Report from the Government of the Netherlands by Leontine Bijleveld, Hellen Felter and Linda Mans (25 januari 2010). Presentatie van de Nederlandse Schaduwrapportage, zoals opgesteld olv het Netwerk Vrouwenverdrag, en ondertekend door 54 Nederlandse organisaties.
 • Klaar voor de vuurdoop. Blogspot van Leontine Bijleveld en Linda Mans dd. 24 januari 2010, net aangekomen in Genève voor de vergadering van het CEDAW. Zie ook, verder op de blogspot:
 • Bespreking in Genève gaat beginnen ! Met daarbij: woensdag 27 januari 2010 : bespreking van de nationale overheidsrapportage tussen het CEDAW-comité en de Nederlandse overheidsdelegatie geleid door staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sharon Dijksma.
 • Verslag van de publieksbijeenkomst over de Schaduwrapportage aan het CEDAW, 25 november 2009. Op 25 november vond een publieksbijeenkomst plaats, ter bespreking van de (vijfde) Schaduwrapportage aan het CEDAW.
 • Women’s Rights: Some Progress, Many Gaps. Schaduwrapportage van 54 NGO’s op de regeringsrapportage, november 2009. De opstelling van het rapport is in opdracht van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag gecoördineerd door Leontine Bijleveld en Linda Mans.
 • Nieuwsbrief Netwerk Vrouwenverdrag nr 3, juni 2009. Nieuws en actualiteiten inzake de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Hieruit:
  • dinsdag 23 juni 2009 : Dialoog over de nadere vragen van het CEDAW over de 5e Nederlandse Regeringsrapportag
  • aankondiging diverse expertbijeenkomsten in juni 2009
  • informatie over de voortgang in de Schaduwrapportage.
 • Nieuwsbrief Netwerk Vrouwenverdrag nr 2, maart 2009. Nieuws en actualiteiten inzake de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Hieruit:
  • Pre-session NGO’s Notes on the 5th report of the Netherlands: de rapportage van het Netwerk t.b.v. de voorbereiding dooor het CEDAW van de behandeling van de vijfde Nederlandse rapportage.
  • Blog Schaduwproces
  • Commentaar Commissie Gelijke Behandeling op de vijfde Nederlandse rapportage
  • Leontine Bijleveld en Linda Mans zullen de Schaduwrapportage op de vijfde Nederlandse rapportage coördineren
  • Expertmeetings in het vooruitzicht:
   • maandag 16 maart 2009: Positie van lesbische, biseksuele en transgender vrouwen
   • 14 mei 2009 (Utrecht) : Discriminatie in de vijfde regeringsrapportage
  • VN-Vrouwenverdrag in het parlement
  • Conversations Project
  • dinsdag 12 mei 2009 (Den Haag): Colloquium Vrouwenrechten versus religie/traditie/cultuur.
   • dinsdag 12 mei 2009 : Colloquium vrouwenrechten versus religie/traditie/cultuur. Prof. Cees Flinterman (Universiteit Utrecht en lid CEDAW-Commité) en Prof. Rikki Holtmaat (Universiteit Leiden). Sprekers: prof. Frances Raday, Dr. Beate Schöpp Schilling, Prof. Marsha Freeman, Dr. Jane Connors. Plaats: Den Haag. Tijd: ochtend en middag.
 • List of Issues 13 maart 2009   Naar aanleiding van de vijfde Nederlandse rapportage heeft het CEDAW een groot aantal nadere vragen om aanvullende informatie aan de Nederlandse regering gesteld. Vind hier ook de antwoorden van de regering op deze vragen: Responses to the list of issues 19 okt 2009
 • Comments on the fifth Dutch Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Women (CEDAW). Commissie Gelijke Behandeling, 30 januari 2009. De CGB gaat met name in op het emancipatiebeleid , arbeid, combinatie van vrouwendiscriminatie en discriminatie op grond van godsdienst. Ze besluit met een lijst van mogelijke vragen die het toezichthoudend Comité (CEDAW) aan de Nederlandse regering zou kunnen stellen.
 • Nieuwsbrief nr 1 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, november 2008
 • The Fifth Report about the implementation of the UN Women’s Convention, 2005-2008 Rapportage door de Nederlandse regering over de implementatie, juni 2008

november 2009 | Schaduwrapportage door Nederlandse NGO’s

Women
 • Februari 2009 | Margreet de Boer, Maria Lourijsen: VN-Vrouwenverdrag Schaduwproces. Weblog met persoonlijke bijdragen van verschillende mensen die meewerken aan de schaduwrapportage die het Netwerk VN-Vrouwenverdrag maakt bij de vijfde regeringsrapportage. Impressies van bijeenkomsten, overpeinzingen en verzuchtingen bij het verzamelen van materiaal en het schrijven van input, maar ook, en misschien wel vooral, berichten van de afgevaardigden van het Netwerk bij de sessies van het CEDAW-Comité.
  De weblog is gestart i.v.m. de Pre-session van het CEDAW, maar zal ook daarna worden voortgezet, tot en met de behandeling van de Nederlandse rapportage, januari 2010.

januari 2009 | Commentaar Commissie gelijke behandeling


november 2008 | Kritiek Netwerk VN-Vrouwenverdrag op vijfde Nederlandse voortgangsrapportage aan het CEDAW

Brief dd. 17 november 2008 van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan de Tweede Kamer. Hieruit o.m.:

 • De voorliggende (5e) regeringsrapportage – waar het Netwerk op zich blij mee is – is in zoverre onvolledig dat het onvoldoende ingaat op vragen zoals over de juridische status van het Verdrag in Nederland en de opstelling van de Nederlandse overheid in diverse rechtszaken.
 • Mede dankzij een subsidie zal het Netwerk ook nu weer Schaduwrapportage kunnen op stellen inzake deze Vijfde Regeringsrapportage en uitbrengen aan het toezichthoudende Comité CEDAW.


juli 2008 | Aanbieding Netwerk Monitor Netwerk VN-Vrouwenverdrag

 • Aanbieding Monitor Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan Eerste Kamer (Netwerk VN-Vrouwenverdrag, persbericht volledige tekst). Op dinsdag 1 juli om 15.00 uur presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn monitor over de Nederlandse uitvoering van de aanbevelingen van het vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties. Marjan Wijers en Leontine Bijleveld lichtten namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de monitor toe en bieden deze aan aan leden van de Eerste Kamer die zitting hebben in de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Begin 2007 oordeelde CEDAW, het vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties, kritisch over het rapport van de Nederlandse regering over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Het toezichthoudend comité vond dat Nederland te weinig resultaat boekte op het terrein van uitbanning van discriminatie van vrouwen en deed een aantal dringende aanbevelingen. Vóór september 2008 moet de regering in een nieuwe rapportage uiteenzetten wat ze daarmee heeft gedaan. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft de uitvoering van vier aanbevelingen van het vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties gevolgd. Deze omvatten: zwangerschaps- en bevallingsuitkering van zelfstandigen, geweld tegen vrouwen, prostitutie en vrouwenhandel en gezinshereniging. De resultaten zijn in de “Monitor Uitvoering Concluding Comments CEDAW” neergelegd. Het blijkt dat de aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Verder blijkt dat wanneer stappen in de goede richting zijn gezet, geen relatie met het VN-Vrouwenverdrag is gelegd.

juni 2008 | Vijfde Nederlandse voortgangsrapportage aan het CEDAW