Rapportages

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzorgt, telkens als de regering een rapportage uitbrengt aan CEDAW, een zgn schaduwrapportage namens de Nederlandse NGO’ s die betrokken zijn bij het VN-Vrouwenverdrag.

De Nederlandse regering moet om de vier jaar aan het CEDAW-comité, het comité dat toezicht houdt op het VN-Vrouwenverdrag, rapporteren op welke wijze zij vrouwenrechten de afgelopen jaren heeft gewaarborgd en wat zij heeft gedaan om de positie van vrouwen te verbeteren. Momenteel zit Nederland in de zesde rapportagecyclus die de periode 2014- 2018 betreft. De regering heeft de 6de  rapportage in oktober 2014 aangeboden aan het CEDAW-comité. De aanbieding van de rapportage luidde het begin van de zesde rapportagecyclus in – hieronder de link naar de pagina waarop alle documenten uit de cyclus zijn opgenomen, schaduwrapportages, factsheets, persberichten e.d.:
Zesde Rapportagecyclus 2014 -

De rapportagecyclus bestaat uit verschillende fases waarin naast de regering en het comité Nederlandse NGO’s een belangrijke rol spelen. Na inlevering van de regeringsrapportage agendeert het CEDAW comité deze op een Presessie. Het stelt dan de List of Issues & Questions op. Daar moet de Nederlandse regering  een schriftelijke reactie op geven binnen drie maanden. De Presessie vond plaats begin maart 2016. Op 10 november 2016 heeft vervolgens een mondelinge constructieve dialoog tussen het CEDAW-comité en een delegatie van de Nederlandse regering plaats gevonden.  Op basis van alle informatie die CEDAW tijdens de cyclus heeft ontvangen heeft het Comité conclusies en aanbevelingen geformuleerd die beter bekend staan als ‘Concluding Observations’.

Het CEDAW-comité betrekt bij het samenstellen van de List of issues & questions en de mondelinge dialoog informatie die aangeleverd wordt door diverse (vrouwenrechten) NGO’s en het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Een team van schaduwrapporteurs is verantwoordelijk voor een coherente presentatie van de input van het veld. De informatie uit het maatschappelijke middenveld is van cruciaal belang, omdat CEDAW anders niet kan beoordelen of regeringen een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid in hun rapportage hebben gegeven. In Nederland faciliteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de schaduwrapporteurs bij het schrijven van hun ‘schaduwrapportage’.

Voorheen waren de Concluding Observations het sluitstuk van de rapportagecyclus. De regering wordt geacht om in een volgende rapportagecyclus ( vier jaar later) CEDAW te informeren wat het heeft gedaan om de aanbevelingen uit te voeren en welke resultaten zijn geboekt. Inmiddels  heeft het CEDAW-comité een tussentijdse rapportage over twee onderwerpen ingelast. De Nederlandse regering is verzocht om tussentijds (voor november 2018) te rapporteren over de uitvoering van de aanbevelingen over genderstereotypen, verbetering van data verzameling van alle vormen van geweld tegen vrouwen en de bestrijding van zwangerschapsdiscriminatie. Voor de beoordeling van deze tussentijdse rapportage kunnende Nederlandse NGO’s  gelijktijdig met de tussentijdse regeringsrapportage, hun bevindingen met betrekking tot deze onderwerpen aan CEDAW rapporteren.

Hier volgen links naar pagina’s met informatie over de rapportages.

Zesde Rapportagecyclus 2014 -

Vijfde Rapportagecyclus 2008 – 2013

Vierde Rapportagecyclus 2005-2007