Rapportages

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzorgt, telkens als de regering een rapportage uitbrengt aan CEDAW, een zgn schaduwrapportage namens de Nederlandse NGO’ s die betrokken zijn bij het VN-Vrouwenverdrag.

De Nederlandse regering moet om de vier jaar aan het CEDAW-comité, het comité dat toezicht houdt op het VN-Vrouwenverdrag, rapporteren op welke wijze zij vrouwenrechten de afgelopen jaren heeft gewaarborgd en wat zij heeft gedaan om de positie van vrouwen te verbeteren. Momenteel zit Nederland in de zesde rapportagecyclus die de periode 2014- 2018 betreft. De regering heeft de 6de  rapportage in oktober 2014 aangeboden aan het CEDAW-comité. De aanbieding van de rapportage luidde het begin van de zesde rapportagecyclus in – hieronder de link naar de pagina waarop alle documenten uit de cyclus zijn opgenomen, schaduwrapportages (SCHADUWRAPPORTAGE 2.0), factsheets, persberichten e.d.:
Zesde Rapportagecyclus 2014 –

De rapportagecyclus bestaat uit verschillende fases waarin naast de regering en het comité Nederlandse NGO’s een belangrijke rol spelen:

  1. De cyclus begint met een regeringsrapportage waarin informatie met betrekking tot vrouwenrechten, discriminatie en gelijke kansen voor vrouwen wordt uiteengezet; hoe is de situatie in het land en wat wordt/is er aan gedaan?
  2. Tijdens de presessie van het CEDAW comité stelt het comité vervolgens een lijst op met kwesties en vragen (List of Issues) waarbij zij gevoed wordt door informatie van verschillende maatschappelijke (vrouwen)organisaties.
  3. Hierop volgt (binnen drie maanden) een schriftelijke reactie van de regering.
  4. Vervolgens vindt er tijdens een CEDAW-sessie een mondelinge dialoog tussen het CEDAW comité en de regeringsdelegatie plaats: een dag lang stelt het comité vragen aan de regering en moet de regering zich verantwoorden aan het comité.
  5. Hierna volgen er conclusies en aanbevelingen van het CEDAW comité (Concluding Observations) waarmee de regering zich de komende jaren moet bezighouden om vervolgens weer na vier jaar een rapportage te schrijven over wat zij hiermee gedaan heeft en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden.
  6. Op twee of drie onderwerpen moet de regering zich al na twee jaar verantwoorden; dit is een tussentijdse regeringsrapportage waarbij het CEDAW comité ook tussentijdse observaties van NGO’s verwelkomt voordat het een oordeel velt over de tussenrapportage.

De Presessie vond plaats begin maart 2016. Op 10 november 2016 heeft vervolgens een mondelinge constructieve dialoog tussen het CEDAW-comité en een delegatie van de Nederlandse regering plaats gevonden.

Het CEDAW-comité betrekt bij het samenstellen van de List of issues & questions en de mondelinge dialoog informatie die aangeleverd wordt door diverse (vrouwenrechten) NGO’s en het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Een team van schaduwrapporteurs is verantwoordelijk voor een coherente presentatie van de input van het veld. De informatie uit het maatschappelijke middenveld is van cruciaal belang, omdat CEDAW anders niet kan beoordelen of regeringen een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid in hun rapportage hebben gegeven. In Nederland faciliteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de schaduwrapporteurs bij het schrijven van hun ‘schaduwrapportage’.

Voorheen waren de Concluding Observations het sluitstuk van de rapportagecyclus. De regering wordt geacht om in een volgende rapportagecyclus ( vier jaar later) CEDAW te informeren wat het heeft gedaan om de aanbevelingen uit te voeren en welke resultaten zijn geboekt. Inmiddels  heeft het CEDAW-comité een tussentijdse rapportage over twee onderwerpen ingelast. De Nederlandse regering is verzocht om tussentijds (voor november 2018) te rapporteren over de uitvoering van de aanbevelingen over genderstereotypen, verbetering van data verzameling van alle vormen van geweld tegen vrouwen en de bestrijding van zwangerschapsdiscriminatie. Voor de beoordeling van deze tussentijdse rapportage kunnende Nederlandse NGO’s  gelijktijdig met de tussentijdse regeringsrapportage, hun bevindingen met betrekking tot deze onderwerpen aan CEDAW rapporteren.

Hier volgen links naar pagina’s met informatie over de rapportages.

Zesde Rapportagecyclus 2014 -2018

Vijfde Rapportagecyclus 2008 – 2013

Vierde Rapportagecyclus 2005-2007

Tweede en Derde Rapportagecyclus 1998-2001

Eerste Rapportagecyclus 1992-1994

 

Nationale rapportages aan Staten Generaal

Eerste Rapportage 1996-1998

Tweede Rapportage 2002-2004

Derde Rapportage 2006-2007