Netwerk

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een breed samengesteld platform waarin vrouwen- en mensenrechtenorganisaties samenwerken, met als doel het monitoren van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is dé plek waar verschillende expertise samenkomt: juridische kennis omtrent de verdragsverplichtingen, expertise met betrekking tot het overheidsbeleid, en informatie vanuit de praktijk (‘civil society’; vrouwen als ‘major group’).
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is daarmee bij uitstek in staat de schaduwrapportage van implementatie – zowel de jure als de facto – van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland te coördineren.

De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:
1. Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag
2. Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag
3. Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft vanaf 2006  de NGO-schaduwrapportage bij de regeringsrapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag opgesteld.  Inmiddels is de zevende rapportagecyclus aan de gang.

Organisatie
De kern van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag bestaat uit organisaties en individuele experts die:

  • Expertise hebben op het gebied van het VN-Vrouwenverdrag en/of in hun eigen werk bezig zijn met het VN-Vrouwenverdrag, of plannen hebben om het VN Vrouwenverdrag toe te passen;
  • Zich in hun werk richten op de rechten van vrouwen in Nederland;
  • Beschikken over een achterban of netwerk.

Deze kerngroep bestaat uit:

Naast de kerngroep oftewel binnenring bestaat het Netwerk VN-Vrouwenverdrag uit een bredere kring van organisaties en individuen die in hun werk bezig zijn met vrouwenrechten en het VN-Vrouwenverdrag hierbij gebruiken, of dit willen doen. Deze organisaties kunnen o.a.

  • Deelnemen aan activiteiten van het Netwerk (m.n. bijeenkomsten van de bredere kring van het Netwerk, ongeveer tweemaal per jaar);
  • Input leveren ten bate van inhoudelijke activiteiten van het Netwerk (tijdens bijeenkomsten en voor schriftelijke stukken zoals de schaduwrapportage);
  • Informatie vanuit het Netwerk verspreiden binnen de eigen organisatie en onder de eigen achterban;
  • Het Netwerk op de hoogte stellen van activiteiten die zij zelf rond het VN-Vrouwenverdrag ondernemen.

Een groot deel van deze zogeheten buitenring vindt u als ondertekenaar van de verschillende schaduwrapportagea.

Het Netwerk is op 22 februari 2017 een Stichting geworden: Stichting Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Klik hier voor de statuten van de oprichting.

Activiteiten
Het Netwerk profileert zich hoofdzakelijk op het VN-Vrouwenverdrag zelf. Een belangrijke rol is de coördinatie van de totstandkoming van de schaduwrapportage voor het Vrouwenrechtencomité van de VN (CEDAW) en de lobby in informatievoorziening rondom de behandeling van de Nederlandse regeringsrapportage door CEDAW. Het Netwerk zet zich ook in voor een goede nationale rapportage over CEDAW. Indien mogelijk en relevant levert het Netwerk input voor de schaduwrapportages voor andere VN-verdragen. De leden van het Netwerk hechten waarde aan het verspreiden van informatie en stimuleren van deskundigheidsbevordering op het gebied van het VN-Vrouwenverdrag. Het Netwerk stimuleert organisaties om activiteiten te organiseren die hieraan bijdragen.
Vanwege zijn ervaring met het schaduwproces VN-Vrouwenverdrag is het Netwerk gevraagd ook de schaduwrapportage van het verdrag van Istanbul te coördineren.