Jurisprudentie

Omdat de Staat der Nederlanden het VN-Vrouwenverdrag heeft geratificeerd kunnen Nederlandse burgers en ingezetenen zich beroepen op het verdrag in juridische procedures bij Nederlandse rechtbanken en – gerechtshoven als zij menen in hun rechten te zijn geschaad. Een beroep op het Verdrag betekent niet zonder meer dat de Nederlandse rechter dat zal erkennen. Op de volgende pagina’s vindt u informatie en jurisprudentie met betrekking tot een aantal cases.

Nederland heeft het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag geratificeerd. Daardoor kunnen individuele vrouwen een klacht voorleggen aan het toezichthoudend comité – het Committee against the discrimination against women (CEDAW). Voorwaarde is wel dat tot de hoogste Nederlandse rechter geprocedeerd moet zijn voordat een klacht wordt ingediend.
Hieronder vindt u een link naar een samenvatting van de jurisprudentie van CEDAW tot 2013 én een link naar de CEDAW-website.