Gezocht: freelance tekstschrijver/expert VN-Vrouwenverdrag en klimaatverandering

Waarvoor: samenvatting  van Algemene Aanbeveling 37 van CEDAW-Comité en presentatie daarvan

Dat maatregelen aangaande klimaatverandering de komende tijd hoog op de agenda staan is evident. Parijs-afspraken, klimaatakkoord, reductie van CO2-uitstoot, stikstof-beperking, stopzetten of in ieder geval inperken van de opwarming van de aarde en noem maar op. Maar wat is de impact daarvan op gender-verhoudingen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatmaatregelen niet ten nadele, maar ten voordele van vrouwen werken? Hoe is dit structureel te verankeren? De komende tijd zullen Nederlandse ngo’s in diverse fora het klimaatbeleid proberen te beïnvloeden. Onder andere tijdens de komende vergadering van de Commision on the Status of Women van de Verenigde Naties (CSW 66 maart 2022) waar het onderwerp centraal staat.

Het VN-vrouwenrechtencomité (CEDAW), dat toezicht houdt op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag, heeft al in 2018  Algemene Aanbeveling 37 (GR 37) geformuleerd over Gender gerelateerde dimensies van ramp-risico reductie in de context van klimaatverandering. Daarin staan, naast een gender-analyse van de problematiek in relatie tot de verplichtingen die uit het Vrouwenverdrag voortvloeien, onder andere aanbevelingen aan verdragstaten en non-gouvernementele betrokkenen. GR 37 is (nog) niet van overheidswege vertaald in het Nederlands.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag wil graag Nederlandse ngo’s die zich inzetten voor klimaat- en vrouwenrechten informeren over de inhoud van GR 37 en de handvatten die deze biedt voor hun activiteiten. Het Netwerk wil daartoe een Nederlandstalige samenvatting laten maken. Deze zal niet alleen digitaal ter beschikking worden gesteld, maar ook gepresenteerd en verspreid worden op de expertbijeenkomsten die Atria en WO=MEN organiseren eind dit jaar/begin volgend jaar ter voorbereiding van CSW 66 in maart 2022.

Voor het maken van een Nederlandstalige samenvatting van GR 37 zoekt het Netwerk op korte termijn een freelance tekstschrijver/expert aangaande klimaatverandering en VN-Vrouwenverdrag.
De Nederlandstalige samenvatting moet eind november beschikbaar zijn. Voor het totale project is een budget van max. € 2000 incl. BTW beschikbaar (voor tekst, begeleidingsgroep, vormgeving/distributie en presentatie op de bijeenkomsten).

Belangstellenden kunnen vóór 18 oktober reageren via schaduwrapportage@gmail.com met een offerte, een korte motivatie en een op de opdracht toegesneden CV. In de loop van week 42 zullen de reacties gewogen worden en zal de selectie gemaakt worden, zo nodig na een of meer nadere (video-) gesprekken.
Gezocht_ tekstschrijver GR 37